Etablering av rehabiliteringstiltakene forutsetter et nært samarbeid og mulig omstrukturering av den enkelte kommunes rehabiliteringstjeneste. Gjennom høringssaken ønsker Helsehuset derfor å avklare hvilke kommuner som vil inngå i det videre arbeidet med å ferdigstille sak om etablering av interkommunal rehabilitering, bestående av team og/eller senger.

Rapportene har et faglig preg som gir et innblikk i nyere kunnskap og forskning om rehabilitering. Dette bør gi et godt grunnlag for prinsippavklaringer omkring tiltakene. Enkelte spørsmål f.eks. vedrørende organisering, lokalisering og finansiering av senger, vil utredes i neste fase for de kommunene som ønsker å få fremlagt dette.

Kommunene bes gi inneholde nærmere tilbakemeldinger om fordeler og ulemper ved foreslåtte tiltak, vurdering av dimensjonering og bemanning, synspunkter vedrørende kostnad og effekt, organisering og oppstart av tiltaket, fremtidsperspektiver, betydning for innbyggerne og omdømmebetraktninger.

Rapportene kan du lese her:

Senger for intensiv rehabilitering SIR 100517.pdf

Tverrfaglig vurderingsteam TVT 100517.pdf