Arbeidsgrupper

Prosjektet skal ha nasjonal overføringsverdi og det har tilknyttet følgeforskere som evaluerer arbeidet.
I 2018 er det to arbeidsgrupper som skal arbeide med etablering av tjenester og utvikling av helhetlige forløp. Det skal arbeides fram et grunnlag for beslutning om etablering av tjenester.
I 2017 har det vært arbeidet i tre arbeidsgrupper med temaene: senger for intensiv rehabilitering, tverrfaglig vurderingsteam og person som eier av egen rehabiliteringsprosess.
I 2016 var det også tre arbeidsgrupper som arbeidet med: helhetlige rehabiliteringsforløp, rehabiliteringsenhet og ambulant team samt teknologi i et rehabiliteringsforløp. Det ble gjennomført en småskalatest med fokus på teknologi, tverrfaglig team og vurderingsrutine. Arbeidet med gevinstrealisering ble også påbegynt. Ut fra dette ble det laget et forslag til en handlingsplan for rehabilitering i Indre Østfold. Arbeidsgruppene har bestått av kommunens fagpersoner, administrativt og faglig, representanter fra brukerråd, tillitsvalgte, verneombud og prosjektets medarbeidere. I tillegg har det vært deltakelse i prosjektgruppene fra Sykehuset Østfold, Sunnaas sykehus, Norges Handikapforbund og Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er også andre eksterne ressurser tilknyttet prosjektet: Norsk regnesentral, Norway Healthtech, lege og forsker Inger Johansen Diakonhjemmet.

 

Følgeforskere

Følgeforskere på prosjektet er:

  • Hilde Eide, Professor Vitensenteret Helse og teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge

  • Kristin Skeide Fuglerud, Førsteamanuensis II Vitensenteret Helse og Teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk regnesentral

  • Bent-Håkon Lauritzen, rådgiver, Norway Healthtech

Tverrfaglig vurderingsteam

En ny tjeneste med Tverrfaglig vurderingsteam prøves ut i 2018 i samarbeid med Helsehusets eierkommuner.

Tverrfaglig vurderingsteam skal gjøre tidlig vurdering av funksjon, koordinere og igangsette rehabilitering. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier.

Tilbudet er til personer over 18 år som på grunn av skade, sykdom eller andre årsaker fått redusert sitt funksjonsnivå og som har behov for tverrfaglig rehabilitering, og ønsker å:

  • mestre daglige aktiviteter bedre

  • øke sin sosiale og samfunnsmessige deltakelse

  • realisere bestemte mål

Kontakter prosjekt

Prosjektleder: Kari Anne Dehli: kari.anne.dehli@iomk.no

Teamleder Tverrfaglig vurderingsteam (TVT): Carina Kolnes: carina.kolnes@iomk.no